Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Husky Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen GDPR tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.09.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Husky Oy
Y-tunnus 0956414-4
Varikonkatu 13
94200 Kemi
info@husky.fi
+358 40 0564700

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Marjo Kuparinen
Puhelin: 040 0564700
Sähköposti: marjo@husky.fi

3. Yrityksen käyttämät rekisterit:
– Verkkokaupan käyttäjärekisteri
– Markkinointirekisteri (uutiskirjeen tilanneille)
– Asiakasrekisteri (suoramyynti, jälleenmyyjät ja yritysasiakkaat)

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, joka syntyy verkkokauppatilauksen yhteydessä tai uutiskirjeen tilauksen myötä. Jälleenmyyjien ja yritysasiakkaiden sekä –yhteistyökumppanien tapauksessa oikeusperuste muodostuu kontaktoinnin ja yhteistyön myötä.

5. Henkilötietojen käyttö
– Henkilötietoja käytetään verkkokaupassa ja suoramyynnissä asiakaspalveluun, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin.
– Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien rekisterissä markkinointiin, tiedottamiseen, tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Verkkokauppa- ja suoramyyntiasiakkaat; henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
Yritysasiakkaat; henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Luovutamme henkilötietoja vain logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi sekä markkinoinnin toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tiesitkö että Husky pipot valmistetaan Suomessa ?